PP PKS RzeszówMAN

Polityka prywatności

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

I. WSTĘP

Niniejsze ogólne zasady przetwarzania danych osobowych wyjaśniają w jaki sposób są
przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe („dane”) w związku z interakcjami pomiędzy
Tobą a nami dla realizacji określonych celów.
Dane przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] – ( „RODO”).
Poważnie podchodzimy do kwestii związanych z Twoją prywatnością. Cenimy zaufanie,
jakim nas obdarzasz, udostępniając nam swoje informacje osobiste. Informacji tych będziemy
zawsze używać w sposób uczciwy i godny tego zaufania.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przewozowe
Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w: 35-231 Rzeszów, ul.
Towarowa 12, o numerze NIP: 8133189957, KRS: 0000089601, telefon kontaktowy.: +48 17
785 64 24, adres e-mail: info@serwis-man.com.pl („PP PKS”).

III. KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH

W sprawie przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail: rodo@pksrzeszow-towarowy.pl lub wysyłając pismo na adres naszej siedziby.

IV. INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH

 • Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest oferowanie Ci naszej oferty usług, realizacja umów sprzedaży, nawiązywanie i utrzymywanie z Tobą relacji biznesowych oraz informowanie Cię o naszej ofercie.
 • Dane przetwarzamy również w celu należytego wywiązywania się z obowiązków wynikających z powiązań organizacyjno-prawnych ze spółkami z grupy MAN oraz grupy OMEGA PILZNO
 • Jeżeli jesteś zainteresowana(y) pracą u nas, to potrzebujemy Twoich danych dla prowadzenia procesu rekrutacji.
  Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych – w zależności od danej potrzeby przetwarzania, rodzaju relacji pomiędzy Tobą a nami oraz sposobu pozyskiwania danych – znajdziesz odpowiednio w dedykowanych klauzulach wskazanych poniżej:
  • Jeżeli jesteś naszym obecnym lub przyszłym Klientem i/lub Kontrahentem, to informacje znajdziesz tutaj: link
  • Jeżeli jesteś Osobą zatrudnioną u naszych Klientów/Kontrahentów to informacje znajdziesz tutaj: link
  • Jeżeli chcesz z nami pracować to informacje znajdziesz tutaj: link
  • W sytuacji gdy jesteś użytkownikiem naszej strony www to szczegółowe informacje dotyczące zasad prywatności znajdziesz tutaj: link

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 i Art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy lub możemy przetwarzać w następujących celach:
  1. prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy między Tobą a nami, w tym także w związku z prowadzeniem procesu ofertowania lub innym trybem związanym z zawieraniem umów lub wyłanianiem naszych Klientów/Kontrahentów, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
  2. wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych z tytułu zawartej umowy lub dla podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a wynikających lub mogących wynikać w szczególności z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych, prawa zamówień publicznych, przepisów dotyczących archiwizacji, z sektorowych przepisów dotyczących naszej działalności, a w stosownych przypadkach z przepisów dotyczących finansowania projektów UE - [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
  3. dokonywania czynności związanych z organizacją, funkcjonowaniem naszej firmy i prowadzeniem działalności gospodarczej, a w szczególności dla prowadzenia komunikacji z Tobą oraz obsługi korespondencji, negocjacji, uzyskiwaniu informacji o nas i naszej ofercie, ustalania zasad współpracy, prowadzenia logistyki dostaw, weryfikacji Twojej wiarygodności itp. – cel wynikający z naszego prawnie uzasadnionego interesu [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
  4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – realizacja przysługujących nam uprawnień z przepisów prawnych dotyczących wykonywania umów, zobowiązań i gwarancji oraz dla ochrony naszych interesów - cel będący prawnie uzasadnionym interesem [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
  5. oferowania Ci naszych produktów lub usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dla naszych celów analitycznych (np. dla usprawnienia obsługi naszych Klientów/Kontrahentów oraz optymalizacji naszej oferty) - potrzeby będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu lub – w zależności od konkretnej sytuacji – przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Twojej zgody [podstawa odpowiednio z art. 6 ust. 1 lit. f lub a RODO];
  6. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO], w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia lub wykonywania zawartej umowy z naszymi Klientami/Kontrahentami [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b RODO], a polegające na należytym wywiązywaniu się z obowiązków wynikających w szczególności z:
   • powiązań organizacyjno-prawnych (w ramach spółek zależnych i stowarzyszonych z grupy MAN oraz grupy OMEGA PILZNO),
   • realizacji umów handlowych lub porozumień zawartych pomiędzy PP PKS a partnerami handlowymi tj. grupą MAN, dostawcami oraz producentami towarów/usług które nabyłeś od nas, a zobowiązania te polegają w szczególności na przekazywaniu naszym parterom handlowym informacji o Klientach/Kontrahentach PP PKS, skali transakcji oraz rodzaju towaru/usługi objętej transakcją (np. dla celów obsługi serwisowej i gwarancyjnej, przyznania dostępu do systemów informatycznych w celu korzystania z usług, statystyki sprzedaży, dokonywania wzajemnych rozliczeń, kształtowania polityki cenowej i rabatowej itp.)
   • obowiązków wynikających z ewentualnych umów z podmiotami w ramach dofinansowania ewentualnych projektów UE, a które polegają lub mogą polegać na przekazywaniu tym podmiotom niezbędnych informacji o naszych Klientach/Kontrahentach w celu rozliczenia projektów UE itp. – cele będące realizacją prawnie uzasadnionych interesów - [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
  7. w przypadku wystąpienia innych celów nie wymienionych wyżej, będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie na podstawie wrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO].
 2. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez czas wynikający odpowiednio z celów przetwarzania tj. przez okres obowiązywania umowy, okres wynikający z przepisów prawa (w tym przepisów dotyczących obowiązku archiwizacji), przez czas trwania ewentualnych postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 3. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka interesu prawnego), będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu istnienia uzasadnionego interesu prawnego lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu na zasadach opisanych w pkt. 6.2. niniejszej klauzuli.
 4. Jeżeli podstawą przetwarzania będzie udzielona zgoda, to będziemy przetwarzać dane objęte zgodą do czasu pisemnego wycofania przez Ciebie zgody.

2. Źródło pozyskiwania danych osobowych

2.1. Generalnie w większości przypadków pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie. Jednakże mogą zdarzyć się sytuacje gdy możemy pozyskać dane dotyczące Ciebie w sposób pośredni – ze źródeł ogólnie dostępnych takich jak Twoje strony internetowe, ewidencje i bazy danych podmiotów prowadzących działalność (np. CEIDG, KRS bazy informacji o firmach itp.), od naszych partnerów biznesowych, podmiotów powiązanych (np. z grupy MAN oraz OMEGA PILZNO). Ponadto Twoje dane osobowe możemy pozyskać od Twoich reprezentantów, pracowników, współpracowników itp. (np. Twoi przedstawiciele handlowi, umocowani reprezentanci prawni itp.).


2.2. W przypadku pozyskania Twoich danych w sposób pośredni, przetwarzamy takie kategorie danych jak dane
identyfikacyjne (odpowiednio: nazwa firmy, imię i nazwisko właściciela(i), NIP, REGON, rodzaj branży,
informacje o historii współpracy, adres prowadzenia działalności oraz dane kontaktowe).

3. Kategorie odbiorców danych osobowych

Twoje dane są lub mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom/współpracownikom, obsługujących nas podmiotom zewnętrznym (np. biuro księgowe, biuro prawne, dostawcy IT, Poczta Polska, kurierzy, banki, instytucje płatnicze, partnerzy współpracujący / biznesowi podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, firmy windykacyjne, faktoringowe), firmom z grupy MAN oraz grupy OMEGA PILZNO, podmiotom o których mowa w pkt. 1.1.6. niniejszej informacji oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, które jako odrębni administratorzy będą przetwarzać Twoje dane we własnym imieniu.

4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże podejmowane decyzje nie będą zautomatyzowane. Nie będzie to również wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Natomiast ewentualnie w przypadku naszych usług/produktów których charakter może wymagać stosowania elektronicznych systemów teleinformatycznych, a które będą wymagały zautomatyzowanego profilowania (w tym również podejmowania decyzji opartych na takim profilowaniu), to Klienci/Kontrahenci korzystający z tych usług/produktów zostaną o tym poinformowani odrębnie.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Generalnie nie przewiduje się przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG). W razie zaistnienia konieczności takiego przekazania (np. realizacja kontraktu na terenie państwa trzeciego, współpraca z partnerami spoza EOG, korzystania z systemów teleinformatycznych od dostawców spoza EOG), to przekazanie może się dokonać tylko i wyłącznie na stosownych zasadach określonych w Rozporządzeniu RODO, a w szczególności z uwzględnieniem zabezpieczeń dla praw i wolności osób których dane dotyczą.

6. Prawa osób, których Dane osobowe dotyczą

 1. Przysługują Ci następujące prawa zgodnie z RODO:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa);
  4. prawo do przenoszenia danych osobowych (w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli zgoda będzie podstawą przetwarzania);
  5. prawo do wycofania zgody jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem);
  6. prawo do niepodlegania decyzjom wywołującym istotne skutki wobec Ciebie, opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym również profilowaniu), z wyjątkiem sytuacji jeżeli ta decyzja jest niezbędna do zawarcia i wykonania umowy, dozwolona przepisami prawa lub oparta na Twojej zgodzie.
  7. prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych niezgodnego z prawem.
 2. Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, według sytuacji opisanych niżej:
  1. prawo do sprzeciwu przysługuje z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. w każdej chwili przysługuje prawo do sprzeciwu jeżeli celem przetwarzanie jest prowadzenie przez nas marketingu bezpośredniego. Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniesiony zostanie sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych w tym celu.

7. Informacja dotycząca wymogu podania danych i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku czynności zmierzających do zawarcia z Tobą umowy i jej realizacji, podanie stosownych danych jest niezbędne. Konsekwencją odmowy podania tych danych, będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Klauzula informacyjna dla zatrudnionych u klientów i kontrahentów

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 i Art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania

 1. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  1. zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania Umowy pomiędzy PP PKS a Klientem/Kontrahentem na którego rzecz działasz, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania, koordynacji i innych obowiązków wynikających z Umowy, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu [podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
  2. w celu wypełnienia prawnie ciążących na nas obowiązków, np. w związku z koniecznością szkolenia zewnętrznych pracowników w zakresie BHP i PPOŻ, dalszego przechowywania danych, wynikającego w szczególności z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących archiwizacji, z sektorowych przepisów dotyczących naszej branży, a w stosownych przypadkach z przepisów dotyczących finansowania projektów UE [Art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
  3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - realizacja przysługujących nam uprawnień z przepisów prawnych dotyczących wykonywania umów, zobowiązań i gwarancji przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń co jest prawnie uzasadnionym interesem [Art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
  4. należytego wywiązywania się z ciążących na nas zobowiązań, które wynikają lub mogą wynikać z powiązań organizacyjno-prawnych, z umów lub porozumień zawartych między nami a innymi podmiotami (np. podmioty powiązane w ramach grupy MAN czy grupy OMEGA PILZNO, podmioty współpracujące, partnerzy biznesowi itp.), a które polegają lub mogą polegać na przekazywaniu tym podmiotom informacji o osobach zatrudnionych u naszych Klientów/Kontrahentów (np. w celach kontaktowych, koordynacji wykonania umów, w celu oceny wiarygodności i potencjału Klientów/Kontrahentów, dokonywania wzajemnych rozliczeń, wywiązania się z realizacji projektów unijnych itp.) - cele będące interesem prawnym - [art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
  5. w przypadku wystąpienia innych celów nie wymienionych wyżej, będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a RODO].
 2. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez czas wynikający odpowiednio z celów przetwarzania.
 3. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka interesu prawnego), będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu istnienia uzasadnionego interesu prawnego lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu na zasadach opisanych w pkt. 6.2. niniejszej klauzuli.
 4. Jeżeli podstawą przetwarzania będzie udzielona zgoda, to będziemy przetwarzać dane objęte zgodą do czasu pisemnego wycofania przez Ciebie zgody.

2. Źródło pozyskiwania i kategorie danych osobowych

2.1. Twoje dane osobowe zostały nam przekazane przez Ciebie lub udostępnione nam przez obecnego lub potencjalnego Klienta/Kontrahenta PP PKS a będącego Twoim pracodawcą lub Klientem/Kontrahentem z którym współpracujesz lub którego reprezentujesz w związku z zawarciem (w tym czynności przed
zawarciem np. negocjacje), wykonaniem i monitorowaniem umowy o której mowa pkt. 1.1.1 niniejszej
informacji.


2.2. W zależności od rodzaju i zakresu usług świadczonych w ramach tej umowy, przetwarzamy lub możemy przetwarzać takie kategorie Twoich danych jak w szczególności dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, nr faxu, dane służbowe (np. nazwa firmy, stanowisko, informacje dotyczące Twojego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, dane zawarte w dokumentach potwierdzających uprawnienia zawodowe).

3. Kategorie odbiorców danych osobowych

Dane są lub mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom/współpracownikom oraz obsługujących nas podmiotom zewnętrznym (biuro księgowe, biuro prawne, dostawcy IT, Poczta Polska, kurierzy, banki, instytucje płatnicze, partnerzy współpracujący / biznesowi, podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, firmy windykacyjne i faktoringowe), firmom z grupy MAM i grupy OMEGA PILZNO, podmiotom o których mowa w pkt. 1.1.4. niniejszej klauzuli, oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, które jako odrębni administratorzy mogą przetwarzać dane we własnym imieniu.

4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą one profilowane, Nie będzie to również wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Generalnie nie przewiduje się przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG). W razie zaistnienia konieczności takiego przekazania (np. realizacja kontraktu na terenie państwa trzeciego, współpraca z partnerami spoza EOG, korzystania z systemów teleinformatycznych od dostawców spoza EOG), to przekazanie może się dokonać tylko i wyłącznie na stosownych zasadach określonych w Rozporządzeniu RODO, a w szczególności z uwzględnieniem zabezpieczeń dla praw i wolności osób których dane dotyczą.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Przysługują Ci następujące prawa zgodnie z RODO:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa);
  4. prawo do przenoszenia danych osobowych (w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli zgoda będzie podstawą przetwarzania);
  5. prawo do wycofania zgody jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem);
  6. prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych niezgodnego z prawem
 2. Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności; lub dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Informacja dotycząca wymogu podania danych i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy pomiędzy PP PKS a Klientem/Kontrahentem z którym jesteś związany. Wymóg podania danych wynika również ze stosunków służbowych lub z ram współpracy pomiędzy Tobą a tym Klientem/Kontrahentem w którym jesteś zatrudniony(a), z którym współpracujesz lub którego reprezentujesz.

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 i Art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Cel, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania

1.1. Twoje dane osobowe będziemy lub możemy przetwarzać odpowiednio w następujących celach:
 1. podjęcia działań przed ewentualnym zawarciem z Tobą umowy o zatrudnienie, polegających na realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które złożyłeś aplikację [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b RODO]; b) realizacji obowiązków prawnych wynikających z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy [Art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
 2. w przypadku konieczności pozyskania od Ciebie szerszego zakresu danych niż określa to Kodeks Pracy w art. 221 § 1, oraz w przypadku gdy przekażesz nam szerszy zakres danych z własnej inicjatywy, to będziemy przetwarzać te dane wyłącznie na podstawie wrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody [Art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
 3. w sytuacji gdy aplikując na dane stanowisko nie zostaniesz zatrudniony(a) w efekcie zakończonej rekrutacji, to będziemy przetwarzać dane na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji na podstawie wrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody [Art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
 4. prowadzenia i optymalizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych w ramach firm z grupy kapitałowej OMEGA PILZNO, które mogą polegać na wzajemnym przekazywaniu dokumentów aplikacyjnych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem [Art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
1.2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio przez następujące okresy:
 1. do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko na które złożona została aplikacja.
 2. w przypadku danych których podstawą przetwarzania będzie udzielona zgoda, to dane będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia zgody (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem). W sytuacji o której mowa w ppkt. 1.1. lit. d) to będziemy przetwarzać dane do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.
 3. w związku z celem opisanym w ppkt. 1.1. lit. e), będziemy przechowywać Twoje dane do czasu istnienia uzasadnionego interesu prawnego lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu na zasadach opisanych w ppkt. 6.2. niniejszej klauzuli.

2. Źródło i rodzaj pozyskiwanych danych

2.1. Generalnie w większości przypadków pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie.
Jednakże mogą zdarzyć się sytuacje że możemy pozyskać Twoje dane w sposób pośredni – od podmiotów powiązanych z nami organizacyjnie (np. firmy z grupy kapitałowej OMEGA PILZNO *) a do których wysłałeś swoje dokumenty aplikacje.


2.2. W związku z rekrutacją przetwarzamy wyłącznie zakres danych wskazany w Kodeksie Pracy. W sytuacji, gdy dane pośrednio pozyskamy od powiązanych z nami podmiotów, to możemy również przetwarzać informacje takie jak: dane podmiotu do którego została złożona aplikacja, data jej złożenia, rodzaj stanowiska oraz informacje o przebiegu wcześniejszej rekrutacji.

3. Kategorie odbiorców danych osobowych

Dane są lub mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom/współpracownikom, obsługujących nas podmiotom zewnętrznym (np. zewnętrzne podmioty wspierające nas w procesie rekrutacji), firmom z naszej Grupy oraz grupy kapitałowej OMEGA PILZNO.

4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany (np. z użyciem elektronicznych systemów rekrutacyjnych), w tym również w formie profilowania, jednakże podejmowane decyzje nie będą zautomatyzowane. Nie będzie to również wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (podmioty mający siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG).

6. Prawa osób, których Dane osobowe dotyczą

6.1. Przysługują Ci następujące prawa zgodnie z RODO:
 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa);
 4. prawo do przenoszenia danych osobowych (w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli zgoda będzie podstawą przetwarzania);
 5. prawo do wycofania zgody jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem);
 6. prawo do niepodlegania decyzjom wywołującym istotne skutki wobec Ciebie, opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym również profilowaniu), z wyjątkiem sytuacji jeżeli ta decyzja jest niezbędna do zawarcia i wykonania umowy, dozwolona przepisami prawa, oparta na zgodzie.
 7. prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6.2. Ponadto przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.

7. Informacja dotycząca wymogu podania danych i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych.

Polityka prywatności użytkowania strony internetowej

1. OGÓLNE ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCE WITRYNY INTERNETOWEJ

Osoby fizyczne które odwiedzają naszą stronę internetową lub korzystają z usług
świadczonych przez nas drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które
nam przekazują. Zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach ograniczamy do
niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

W zależności od rodzaju Twoich interakcji możesz korzystasz z naszej strony internetowej
bez ujawniania swojej tożsamości.

W przypadku gdy dokonujesz określonych interakcji na stronie www (np. korzystasz z
formularza kontaktowego, zapisujesz się na newsletter, aplikujesz o pracę), to niezbędnym
będzie podanie określonych danych.

2. ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH

Gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony www to przeglądarka internetowa z której korzystasz
zostaje technicznie skonfigurowana w celu automatycznego przesyłania na nasz serwer
następujących danych („dane dziennika”), które są następnie zapisywane w plikach dziennika.
Następuje pobranie następujących danych:

- Data uzyskania dostępu
- Godzina uzyskania dostępu
- Adres URL witryny, z której nastąpiło przekierowanie
- Pobrane pliki
- Ilość przesłanych danych
- Typ i wersja przeglądarki
- System operacyjny
- Adres IP
- Nazwa domeny Państw a dostawcy usług internetowych


Zbieranie powyższych informacji jest nieuniknione w kontekście używania strony www oraz
konieczne ze względów technicznych, aby poprawnie przesyłać żądane treści. Dane dziennika
mogą analizowane wyłącznie do celów statystycznych, aby udoskonalać naszą witrynę i jej
podstawowe funkcje.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są nasze prawnie uzasadnione interesy
[Art. 6 ust. 1 lit. f RODO]. Prawnie uzasadnione interesy obejmują interesy związane z
zarządzaniem stroną www zgodnie z uczciwymi praktykami biznesowymi oraz utrzymaniem
dostępności i funkcjonalności strony.

3. PLIKI COOKIES

W ograniczonym zakresie za pomocą plików cookies możemy zbierać dane dotyczące
używania witryny aby dostosować ją do Twoich potrzeb.

Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki danych informatycznych, zapisywanych i
przechowywanych na komputerze, tablecie lub smartphonie przeznaczone do korzystania ze
stron internetowych.

Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów na Twoim komputerze ani
przesyłania na niego wirusów. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookie możemy
uprościć nawigację i ułatwić prawidłowe wyświetlanie naszych witryn internetowych.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celach:
- dostosowania stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych;
- personalizacji treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
- tworzenia statystyk, tłumaczących sposoby korzystania z serwisów internetowych
przez użytkowników co umożliwia ulepszanie ich budowy i zawartości strony [tzw.
contentu];
- utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), pozwalającej na pominięcie
logowania na każdej podstronie serwisu;
- zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika
strony internetowej.

Stosujemy trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”. Cookies
„sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w komputerze, tablecie lub smartphonie
użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki
internetowej i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danej strony internetowej.

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w komputerze, tablecie lub smartphonie przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i
służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu.

„Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o
sposobie korzystania ze stron internetowych oraz dostarczanie użytkownikom treści
reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Informujemy, że większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia, które pozwalają
na domyślną akceptację cookies. Jeżeli nie wyrazisz zgody na monitorowanie Twojej
aktywności w witrynie internetowej, możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce
obsługę plików cookies.

Ponadto masz prawo i możliwość do dokonania w swojej przeglądarce internetowej takich
ustawień dotyczących plików cookies, które automatycznie zablokują ich obsługę.
Korzystanie z naszej strony internetowej bez wykorzystania cookies jest możliwe, jednak w
pojedynczych sytuacjach może dojść do ograniczeń w jego trakcie.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzystasz wchodząc na naszą stronę.

Więcej informacji o technologii cookies znajdziesz tutaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Dla celów marketingu internetowego używamy narzędzia Google Analytics, usługi
oferowanej przez firmę Google Inc. (dalej zwanej „Google”). Google Analytics wykorzystuje
cookies, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę sposobu
korzystania ze strony internetowej przez Ciebie.

Szczegółowe informacje dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych przetwarzanych w
usłudze Google Analytics znajdziesz tutaj:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Informujemy, że masz możliwość wyłączenia pobierania danych w Google Analytics
instalując dodatek do przeglądarki dostępny tutaj https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

4. FORMULARZE KONTAKTOWE

Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie możesz się skontaktować się z nami drogą
elektroniczną.

Możemy stosować również dedykowane formularze kontaktowe i aplikacyjne odnośnie pracy
i współpracy. Ponadto poprzez stronę możesz zapisać się na nasz newsletter.

W ramach korzystania z wymienionych wyżej funkcjonalności zwykle konieczne jest,
udostępnienie nam Twoich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail). Dane
te przekazane poprzez w formularz online są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko
w ramach i w celu opracowania Twojego zapytania.

Wiadomości takie zawierają lub mogą zawierać ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail,
oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

Treści przesyłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych na naszej stronie są
szyfrowane protokołem HTTPS.

5. BEZPIECZEŃSTWO KORESPONDENCJI INTERNETOWEJ ORAZ WIADOMOŚCI E-MAIL

Pamiętaj, że pomimo stosowanych zabezpieczeń zawsze istnieje ryzyko naruszenia
bezpieczeństwa danych przetwarzanych zwłaszcza poprzez Internet. Jeżeli wysyłasz do nas
informacje za pomocą Twojego programu poczty e-mail, miej na uwadze że kanał ten może
nie być zabezpieczony szyfrowaniem. Ponadto możesz również błędnie wskazać adresata
wiadomości.

W przypadku gdy wyślesz nam informacje do których nie jesteśmy upoważnieni, to nie
ponosimy z tego tytułu odpowiedzialności.

6. ODNOŚNIKI DO DOMEN ZEWNĘTRZNYCH

Nasza strona internetowa zawiera lub może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie
ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
Zalecamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszej strony WWW.

PP PKS Sp. z o.o.

Autoryzowany Partner Serwisowy MAN

Sprzedaż części zamiennych:

Obsługa szkód komunikacyjnych:

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek 6:30 - 22:00
sobota 6:30 - 14:00